ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User on . Posted in Uncategorised

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

สมาชิกทุกท่าน สามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ทางทีมงานรวบรวมข้อมูลไว้ให้ศึกษา  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกฎหมาย ระเบียบ ที่เมนูแหล่งเรียนรู้

 

ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์

 

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูพัสดุ

ครั้งที่ 13 ลพบุรี วันที่ 13 สิงหาคม 2561   ดูรายละเอียด และกรอกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

ครั้งที่ 14 เชียงใหม่ วันที่ 26 สิงหาคม 2561  ดูรายละเอียด และกรอกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

เรื่อง “เรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างฉบับย่อสำหรับครูพัสดุ” จำนวนประมาณ 150 คน ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สนใจสามารถโหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ได้ ที่

  https://drive.google.com/file/d/1uUjMWxxSwHU_zMXBgyNdUgBkwLwXIyaG/view?usp=sharing  

 

 

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ

เขียนโดย Super User on . Posted in กฎหมาย ระเบียบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กฎกระทรวง

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ
  • เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
  • เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  (เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 308 ง วันที่ประกาศ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้า 11)
  • เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ
  • เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เรื่อง การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

 

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 

รวมลิงก์สืบคืน

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates