บทเรียนออนไลน์

เขียนโดย Super User on . Posted in กฎหมาย ระเบียบ

หัวข้อบทเรียนออนไลน์..เรียนรู้ทีละบท เพื่อทำความเข้าใจก่อนนะครับ....

บทที่ 1 ความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง
บทที่ 2 กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 คำนิยาม และการบังคับใช้
บทที่ 4 ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  4.1 หัวหน้าหน่วยงาน
  4.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
  4.3 เจ้าหน้าที่
  4.4 คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
บทที่ 5 การจัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
บทที่ 6 การกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
บทที่ 7 การจัดทำราคากลางพัสดุ
บทที่ 8 การจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง
บทที่ 9 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
บทที่ 10 การดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บทที่ 11 การดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บทที่ 12 การดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (e-market)
บทที่ 13 การดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บทที่ 14 การดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา
บทที่ 15 การจ้างที่ปรึกษา
บทที่ 16 การดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
บทที่ 17 การอุทธรณ์ และการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
บทที่ 18 การทำสัญญา
บทที่ 19 การบริหารสัญญา
บทที่ 20 การตรวจรับพัสดุ
บทที่ 21 การบริหารพัสดุ
บทที่ 22 การพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
บทที่ 23 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
บทที่ 24 ข้อตกลงคุณธรรม 

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ

เขียนโดย Super User on . Posted in กฎหมาย ระเบียบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กฎกระทรวง

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ
  • เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
  • เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  (เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 308 ง วันที่ประกาศ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้า 11)
  • เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ
  • เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เรื่อง การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

 

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 

รวมลิงก์สืบคืน

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates